شرکت سفیر ریل آسیا آگهی استخدام  ۳۳ نفر جهت تصدی شغل رئیس قطار مسافری از میان افراد واجد شرایط مرد را دز تاریخ ۹۶/۱۱/۲۸  در روزنامه کثیرالانتشار منتشر کرد.

استخدام از طریق برگزاری مراحل آزمون، مصاحبه ، گزینش، معاینات پزشکی و روانشناختی به صورت قراردادی (طبق قانون کار و تامین اجتماعی) انجام خواهد شد. متقاضیان می­توانند جهت ثبت نام از تاریخ درج آگهی در روزنامه حداکثر لغایت ۹۶/۱۲/۲۸ پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.