تاریخ و محل برگزاری آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد.