ریاضیات

زبان انگلیسی

ادبیات فارسی

معارف اسلامی

هوش و اطلاعات عمومی

(سئوالات به صورت تستی و چهار جوابی خواهد بود)